Dotace

Odborný posudek 

Odborný posudek k dotaci pro vás může zajistit náš externí konzultant Kontaktujte nás...

Jak požádat o dotaci 


Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám a oficiálním pojmenováním "Dešťovka"

Žádosti je možné zadávat elektronicky pomocí formuláře na webu Státního fondu životního prostředí. Ještě před tím je však nutné učinit několik kroků...

      Žadatel musí:

 1. Nechat si zpracovat odborný posudek.
 2. Projednat záměr s příslušným stavebním úřadem.
 3. Vyplnit elektronickou žádost na stránkách SFŽP nebo krajském pracovišti fondu.
 4. Do 5 dnů od podání elektronické žádosti zaslat písemnou verzi poštou nebo předat osobně na některém z krajských pracovišť SFŽP. ( Zásilka musí být označena nápisem "Dešťovka - žádost o podporu" a unikátním číslem žádosti, které se vygeneruje po podání elektronického formuláře.)
 5. Úřad zpravidla do 6 týdnů žadateli oznámí, zda byl úspěšný.
 6. Do 12 měsíců u stavajících staveb, respektive 24 měsíců u novostaveb od přijetí žádosti provést veškerá opatřění dle projektu.
 7. Následně bude dotace vyplacena.
 • Odborný posudek pro vás může vypracovat externí konzultant.                                                                


 Kdo a na jaká opatření může peníze žádat:

  1. Kategorie - zalévání

 Peníze lze žádat na zahradní nádrže určené na zachytávání dešťové vody s dostatečným objemem (minimálně 2000 litrů) k zalévání. 

Na dotaci dosáhnou:

 • majitelé domů v obcích celé České republice
 • dotaci nelze získat k novostavbě domu
 • stát zaplatí až 50 procent nákladů - nejvýše však 20 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3500 Kč/m³ dle velikosti nádrže


   2. Kategorie - zalévání a splachování

Zahradní nádrž musí mít kromě rozvodů určených k zalévání zahrady také propojení ke splachování toalety k domě.

Na dotaci dosáhnou:

 • získat dotaci mohou všichni majitelé rodinných domů a bytových domů (včetně novostaveb)
 • stát zaplatí až 50 procent nákladů - nejvýše však 30 tisíc korun fixní částky + proměnné částky 3500 Kč/m³ dle velikosti nádrže


Základní novinky v programu od 1. 10. 2018 !!!

 • O dotaci na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro domy z tzv. suchých obcí).
 • Příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných systémů mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).
 • Alokace programu se navyšuje na 340 mil. korun.
 • Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity nestandardní výrobky, např. stávající nepoužívané jímky k akumulaci dešťové vody.
 • Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.
 • Při podání žádosti spolu s potřebnými dokumenty elektronickou cestou (tj. přes informační systém programu nebo datovou schránku) není již nutné Fondu dokládat dokumenty v listinné podobě.
 • K doložení dotace není nutné předkládat doklad o dokončení novostavby a doklad o právní subjektivitě. Navíc je třeba přiložit doklad o vlastnictví bankovního účtu.

Kdo může žádat

Majitelé a stavitelé rodinných, rekreačních a bytových domů.

Výše dotace

Až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Jak požádat o dotaci krok za krokem

Přečtěte si podrobnější návod.

Nejčastější dotazy

Co vás nejvíce zajímá? Odpovědi na praktické otázky ohledně dotací z programu Dešťovka naleznete na stránce Často kladené dotazy webu dotacedestovka.cz.

Odkaz na dotační program "Dešťovka" : www.dotacedestovka.cz


Dešťovka II – Jak požádat o dotaci krok za krokem

Vyřízení dotace z programu Dešťovka není časově náročnou operací. I zde platí pravidlo 3 týdnů. Do tří týdnů po podání elektronické žádosti se dozvíte, zda je žádost v pořádku. Po jejím schválení odesílá Fond peníze na účet opět do tří týdnů od uzavření smlouvy. Co tedy musíte pro získání dotace udělat?

 1. Nechte si zpracovat odborný posudek. Seznamte se s podmínkami programu a najděte si projektanta, případně dodavatelskou firmu, která vám zpracuje projekt a odborný posudek.
 2. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o podporu přes webové stránky www.dotacedestovka.cz.
  Pokud k elektronické žádosti přiložíte i všechny nezbytné dokumenty, případně pokud dokumenty zašlete prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Fondu, stačí žádost podat elektronicky. V opačném případě vyplněný formulář žádosti vytiskněte a společně s povinnými přílohami doručte (osobně nebo doporučenou zásilkou) v listinné podobě do 30 kalendářních dnů na podací místo krajského pracoviště Fondu.

Co je nezbytné doložit k podání žádosti:

 • formulář žádosti,
 • odborný posudek – obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci a vyčíslení přínosů; zpracovává jej nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant,
 • případně další dokumenty: plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou), souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků), dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci využívána k trvalému rodinnému bydlení (pokud je stavba v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci; samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti není dostačující).

3. Posouzení žádosti
Žádost včetně všech povinných příloh posuzují pracovníci krajského pracoviště Fondu. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dní. Je-li žádost v pořádku, Fond ji akceptuje. Posouzení žádosti trvá obvykle 3 týdny.

4. Realizace podporovaných opatření
Do 12 měsíců u stávajících domů, resp. do 24 měsíců u novostaveb, od akceptace žádosti zrealizujte podporovaná opatření dle schváleného odborného posudku. V odůvodněných případech můžete písemně požádat Fond o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro uzavření smlouvy.

Pokud budete používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. Před vyplacením dotace budete v takovém případě potřebovat dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, tedy například smlouvu či její dodatek o odkanalizování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění nebo prohlášení provozovatele kanalizace, že změnu stávající smlouvy o odkanalizování v souvislosti s využitím srážkových vod ke splachování nepožaduje.

5. Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti
Po dokončení realizace podporovaných opatření musíte doložit doklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory:

 • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,
 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,
 • soupis provedených prací (např. položkový rozpočet, smlouva o dílo, předávací protokol),
 • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele (tj. jakýkoli dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti),
 • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace, souhlas provozovatele kanalizace se zaústěním bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace či dokumenty k veřejné podpoře.

Fond předložené dokumenty během 3 týdnů zkontroluje a v případě zjištění nedostatků vás vyzve k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.

6. Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory
Pokud je žádost bezchybná, je předložena ke schválení. O udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí.

Na základě rozhodnutí ministra a splnění veškerých podmínek s vámi Fond uzavře písemnou smlouvu, která stanoví konkrétní individuální podmínky, za kterých se podpora poskytuje (zejména výše dotace, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace apod.). Smlouvu včetně rozhodnutí ministra vám zašleme v elektronické podobě k podpisu. Smlouvu si řádně prostudujte, vytiskněte a opatřete úředně ověřeným podpisem, následně ji odešlete dle pokynů, které obdržíte spolu se smlouvou, zpět na Fond.

7. Vyplacení podpory
Po doručení Vámi podepsané smlouvy a následném podpisu ředitele Fondu Vám převedeme dotaci na Váš bankovní účet.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/dotace-destovka-ministerstvo-zivotniho-prostredi-richard-brabec-p96-/domaci.aspx?c=A170213_212107_domaci_san

a noviny MF DNES